ULUSLARARASI KIYASLAMA ÇALIŞMALARI: 2004 YILINDA TÜRKİYE

Amaç: Uluslararası Kıyaslama Çalışması, Türkiye'nin rekabet gücünün belirleyici unsurlarını göstergeler aracılığıyla takip etmeyi ve diğer ülkeler karşısındaki performansını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma, OECD ülkeleri arasındaki en iyi örnekler sayesinde yatay (tüm ekonomiyi hedefleyen) sanayi politikalarının temel aldığı yapısal göstergelerde Türkiye'nin ulaşması gereken hedef değerlerin tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Kapsam: Yaşam standardı göstergesi olarak kişi başına düşen milli gelir ve bu göstergeyi etkileyen verimlilik ve istihdam oranı kıyaslamalarını, makroekonomik ortam, bilim, teknoloji ve yenilik, girişimcilik ve rekabet başlıkları altında yapılan diğer karşılaştırmalar takip etmektedir. Rapor hazırlanırken faydalanılan veritabanlarındaki mevcut en yeni değerler kullanılmıştır.

Gelişmeler: Şubat 2005 ve Nisan 2005 tarihlerindeki taslaklar, uzmanların görüşleri alındıktan sonra Haziran 2005'te nihai haline ulaşmıştır. Rapordaki karşılaştırmalar aşağıdaki başlıklar üzerinden yapılmıştır.

GİRİŞ

 • Büyüme Piramidi

YAŞAM STANDARTLARI

 • Kişi başına GSYİH

İSTİHDAM

 • İstihdam / Nüfus Oranı
 • 15-64 Yaş Arası Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı
 • İşgücü Katılım Oranı (15-64 Yaş Arası)
 • Kadın İstihdam / Nüfus Oranı
 • İşsizlik Oranı
 • Uzun Dönem İşsizlik (Toplam İşsizliğe Oranı)
 • İnsan Kaynakları Harcamaları (Devlet Harcamaları / GSYİH)

VERİMLİLİK

 • Verimlilik: Çalışan Başına GSYİH
 • Türkiye'de Emeğin Verimliliği

MAKROEKONOMİK ORTAM

 • GSYİH Büyüme Hızı Volatilitesi
 • Reel Efektif Döviz Kuru Hareketleri Volatilitesi
 • Enflasyon Volatilitesi
 • Faiz Hadleri Volatilitesi
 • Kamu ve Özel Sektör Yatırım Harcamaları, GSYİH Oranı
 • Yurtiçi Yatırımlar ve Milli Tasarrufun GSYİH'ye Oranı
 • Bütçe Dengesi / GSYİH Oranı
 • Kamu Borcu / GSYİH Oranı
 • Uluslararası Ticaret
 • Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi, GSYİH Oranı

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

 • Brüt Ar-ge Harcamaları Yoğunluğu, GSYİH'ye Oranı
 • Brüt Ar-Ge Harcamalarının Kaynaklara Göre Dağılımı, Toplam Milli Ar-Ge Harcamalarına Oranı
 • Her 1000 Çalışan Başına Toplam Araştırmacı Sayısı
 • Toplam İstihdam İçinde Her 1000 Çalışan Başına Ar-Ge Çalışanı
 • Triadik Patentlerin Sayısı
 • Bilgi Teknolojisi Harcamaları, GSYİH'ye Oranı
 • Haberleşme Teknolojisi Harcamaları, GSYİH'ye Oranı
 • Bilgi ve Haberleşme Ürünleri Ticaretinin Toplam Ticarete Oranı
 • Geniş Bant (BroadBand) Kullanımı
 • İleri Teknoloji Ürünleri İhracatı, Toplam İhracata Oranı
 • Bilim ve Mühendislik Makaleleri Ülkelere Göre Dağılımı, Kişi Başına
 • Bilim ve Mühendislik Makaleleri, Tüm Alanlar, Toplam Sayı
 • Özel Sektör Tarafından Finanse Edilen Üniversite Ar-Ge Projeleri, Tüm Kamu Ar-Ge Projelerine Oranı
 • Özel Sektör Tarafından Finanse Edilen Kamu Ar-Ge Projeleri, Tüm Kamu Ar-Ge Projelerine Oranı
 • Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları, Toplam OECD Ülkeleri İçerisinde Oranı
 • Özel Sektör Her 1000 Çalışana Düşen Toplam Araştırmacı Sayısı

GİRİŞİMCİLİK VE REKABET

 • İş Kurma Maliyeti, Kişi Başına GSYİH Oranı
 • İş Kurmak için Gerekli Süre
 • İş Kurmak İçin Gerekli İşlemler
 • İş Kanunu Endeksi
 • Emeğin Vergi Yükü
 • Yurtiçi Rekabetin Yoğunluğu
 • Rekabet Politikalarının Etkinliği
 • Kayıtsız Ek Ödemeler
 • Kayıt Dışı Ekonomi