BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ PROJESİ

Amaç: TÜSİAD, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynayan bölgelerde rekabetçiliğin artırılması amacıyla Bölgesel İnovasyon (Yenilik) Merkezlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar başlamıştır. Amaç, bölgesel inovasyon merkezlerinin kurulması konusunda yerel ortakların ve hükümetin, uluslararası örnekler ışığında harekete geçirilmesi ve örnek teşkil etmek üzere bölgesel inovasyon merkezlerinin kurulmasıdır. Bu projenin sevk ve idaresi için oluşturulan planlama komitesinde REF'i temsilen iki üye belirlenmiştir.

Proje Ekibi: TÜSİAD, TÜRKONFED, SEDEFED, REF ve UİG

Gelişmeler: Dünya genelinde ve Avrupa Birliği (AB)'nde, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında ve rekabet gücünün artırılmasında büyük rol oynayan inovasyon ve yenilik üzerine çok önemli adımlar atılmaktadır. Bölgelerdeki rekabetçiliğin artırılması esasına dayalı Bölgesel İnovasyon Merkezleri oluşturulması bu bağlamda önemli bir yer teşkil etmektedir.Bu çerçevede, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), ve Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG) sektörel odaklı çalışacak bölgesel inovasyon merkezleri kurulmasını hedefleyen 'T@BIM-Bölgesel İnovasyon Merkezleri projesini başlatmışlardır. Bu çalışmada, çeşitli ülke örnekleri incelenmiş ve Fransa Rekabetçi Sanayi Kümelenmesi örneği seçilerek, Fransız Girişimciler Hareketi (MEDEF) ile işbirliğine gidilmiştir. Kurulacak merkezlerin belirlenmesi ve kurulmalarının sağlanması, Türkiye için bir Bölgesel İnovasyon Merkezi modeli oluşturulmasını da içeren genel bir proje hazırlanmış  ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilerek uygulamaya geçirilmiştir.

TÜRKONFED'e bağlı bölgesel ve sektörel federasyonların koordinasyonuyla, bütün bölgelerde çalıştay toplantıları düzenlenmiş ve Bölgesel İnovasyon Merkezi kurulabilecek 20 adet sektör/alan belirlenmiştir. Bu merkezlerin,  faaliyet gösterecekleri bölgelerde, sektörel odaklı inovasyon arabirimleri olarak çalışmaları hedeflenmiştir. Böylelikle, bölgesel kalkınmada inovasyonu önemli bir araç olarak kullanan yapıların hayata geçirilmesi,bölgedeki mevcut potansiyelin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

6 Ocak 2009 tarihinde, Bölgesel İnovasyon Merkezleri adlı rapor kamuoyuna tanıtılmıştır. Rapora ve diğer sunumlara (ekli/aşağıdaki) dosyadan ulaşabilirsiniz.

  • Basın Bülteni
  • Tanıtım Toplantısı
  • Özel bulgular