ULUSLARARASI KIYASLAMA ÇALIŞMALARI: 2004 YILINDA TÜRKİYE

Amaç: Uluslararası Kıyaslama Çalışması, Türkiye'nin rekabet gücünün belirleyici unsurlarını göstergeler aracılığıyla takip etmeyi ve diğer ülkeler karşısındaki performansını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma, OECD ülkeleri arasındaki en iyi örnekler sayesinde yatay (tüm ekonomiyi hedefleyen) sanayi politikalarının temel aldığı yapısal göstergelerde Türkiye'nin ulaşması gereken hedef değerlerin tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Kapsam: Yaşam standardı göstergesi olarak kişi başına düşen milli gelir ve bu göstergeyi etkileyen verimlilik ve istihdam oranı kıyaslamalarını, makroekonomik ortam, bilim, teknoloji ve yenilik, girişimcilik ve rekabet başlıkları altında yapılan diğer karşılaştırmalar takip etmektedir. Rapor hazırlanırken faydalanılan veritabanlarındaki mevcut en yeni değerler kullanılmıştır.

Gelişmeler: Şubat 2005 ve Nisan 2005 tarihlerindeki taslaklar, uzmanların görüşleri alındıktan sonra Haziran 2005'te nihai haline ulaşmıştır. Rapordaki karşılaştırmalar aşağıdaki başlıklar üzerinden yapılmıştır.

GİRİŞ

YAŞAM STANDARTLARI

İSTİHDAM

VERİMLİLİK

MAKROEKONOMİK ORTAM

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

GİRİŞİMCİLİK VE REKABET

 

Türkçe